Instal·lació. Execució

Seqüènciador musical infor4R. Instal·lació i execució

Instal•lació en entorn Windows

1. Descarregar la carpeta /musicaV7 comprimida amb el nom “_wp-content_themes_generatepress_I4img_musicaV7.zip”.  Per descarregar fer clic a…… 
Seqüènciador musical infor4R
2. Descomprimir el fitxer “_wp-content_themes_generatepress_I4img_musicaV7.zip” i obtenir la carpeta /musicaV7
3. Penjar la carpeta /musicaV7 directament del disc C:  o bé de qualsevol altre carpeta.

Contingut de la carpeta /musicaV7

 • melodia: Carpeta on es guarden els .mid obtinguts amb la funció SaveMelodia del programa seqüènciador musical infor4R.
 • harmonia: Carpeta on es guarden els .mid obtinguts amb la funció SaveHarmonia del programa seqüènciador musical infor4R.
 • bateria: Carpeta on es guarden els .mid obtinguts amb la funció SaveBateria del programa seqüènciador musical infor4R.
 • estudi: Carpeta on es guarden els .mid obtinguts amb la funció SaveEstudi del programa seqüènciador musical infor4R.
 • fusio: Carpeta on es guarden els .mid obtinguts amb la funció SaveFusio del programa seqüènciador musical infor4R.
 • proEstudi: Carpeta on es guarden els projectes  .prj obtinguts amb la funció SaveProjecte al panell Estudi
 • proFusio: Carpeta on es guarden els projectes  .prj obtinguts amb la funció SaveProjecte al panell Fusió
 • temes.MIDI: Carpeta i subcarpetes on es troben clips .mid originals obtinguts d’Internet ó altres procedències.
 • filesXML: Fitxers xml utilitzat per l’aplicatiu seqüènciador musical infor4R.
 • temporal: Fitxer intermig utilitzat per l’aplicatiu seqüènciador musical infor4R.
 • images: Fitxer d’imatges utilitzat per l’aplicatiu seqüènciador musical infor4R.
 • nomUltimsMidi.txt: Fitxers utilitzat per l’aplicatiu seqüènciador musical infor4R per “recordar” els noms de l’última sessió.
 • log4j-1.2.8.jar: jar requerit pel seqüènciador musical infor4R.
 • xercesImpl.jar: jar requerit pel seqüènciador musical infor4R 
 • musicaV7.jar: Aplicatiu seqüènciador musical infor4R.
 • musicaV7.bat: Bat d’execució. Arrenca l’aplicació seqüènciador musical infor4R.

Fitxer de logs

L’aplicació crea un fitxer logs.txt a la carpeta C:/musicaV7. On deixa “logs” de les funcions realitzades.

Nota: El fitxer de logs.txt sempre es crea a la carpeta C:/musicaV7, encara que la carpeta /musicaV7 tingui un altre ruta. Si la carpeta C:/musicaV7 no està creada no s’obtindrà el fitxer de logs.txt.

Executar la aplicació Seqüènciador Musical infor4R

Dins la carpeta /musicaV7 es troba un bat d’arranque: musicaV7.bat. Si la carpeta /musicaV7 penja directament de C: no cal modificar el bat d’arranque, en cas de que s’hagi insta·lat en un altre ruta es té que editar el bat musicaV7.bat i modificar la ruta C:/musicaV7/ per la nova ruta.

Executar el bat fent doble clic. La primera vegada que s’executa windows dona un missatge de “autor desconegut”, cal fer clic a “més informació” i executar l’aplicatiu seqüènciador musical infor4R. Les següents vegades ja no apareix cap missatge.

Requerimients

 • Maquina Java (Segurament ja estarà instal·lada)
 • Component Java Runtime Environment: JRE que també és probable que ja estigui instal·lat. La aplicació JAM està provada amb la versió 6 del JDK.  Si es vol es pot descarregar la Versió 6 fent clic a…… JDK Versió 6   que baixa el fitxer “_wp-content_themes_generatepress_I4img_jdk.V6.zip” y descomprimint s’obté la carpeta /jdk.V6 amb un executable per instal·lar la V6 i instruccions d’instal·lació.
 • En cas que es desitji es pot anar a la pàgina de download de Oracle:  https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jre8-downloads.htm  des d’on es pot descarregar aquest component i les instruccions de instal·lació.

Clips d’exemple per començar

Si ho desitjes pots descarregarte la fitxer zip “_wp-content_themes_generatepress_I4img_musicaV7.clips.zip on tens (una vegada descomprimit el fitxer) la carpeta /musicaV7.clips amb una serie de clips d’exemple a les subcarpetes de: Estudi, Fusió, Melodia, Harmonia i Bateria. També hi ha una subcarpeta de /temes.MIDI amb clips de diferents grups musicals. Per utilitzarlos tens que moure aquests clips a les subcarpetes de la carpeta /musicaV7.  Per descarregar els clips fes clic a…… 
Clips musicals d’exemple

Deixa un comentari